KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

SPOR TESİSLERİ YÖNETİM VE KULLANMA YÖNERGESİ-09.05.2024

BİRİMLER YÖNERGELER
SPOR TESİSLERİ YÖNETİM VE KULLANMA YÖNERGESİ 129IV -
Senato : 09 Mayıs 2007 / 9
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SPOR TESİSLERİ YÖNETİM VE KULLANMA YÖNERGESİ
Tanım
Madde 1- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi spor
tesisleri; Üniversite bünyesindeki açık ve kapalı tüm spor tesislerini
içerir.
Tesislerin Çalıştırılması
Madde 2- Spor Tesisleri Amiri; Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı bünyesinde bulunan Spordan sorumlu Şube Müdürüdür.
Görevler : Tesislerin bakımı, onarımı, işletmesi, korunması ve
tahsis, ile gerekli defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
Tesisin haftalık - aylık çalışma ve tahsis programını hazırlar.
Yönetim ve işletme ile ilgili defter ve dosyaları usulüne uygun
olarak düzenler.
Yarışmalar için gerekli emniyet ve sağlık önlemlerini önceden
alır.
Görevlileri seçer ve kontrol eder.
Tesisler Ek:1’deki Spor Tesisleri kullanım kuralları
çerçevesinde işletilir.
Maksat dışı ve tesise zarar verebilecek faaliyetlere izin vermez.
Bakım Onarım Hizmetleri
Madde 3-Tesislerin bakım onarımından Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı sorumludur.
Tesislerin her an kullanıma hazır tutulması esas amaçtır.
İlgili Şube Müdürlüğünce gerekli kontroller yapılıp rapor edilir.
Bu kontrollerde eksiklik ve bakım işleri kontrol tutanağına geçirilir ve
giderilmesi için gerekli işlemler başlatılır.
Bir hafta içinde giderilemeyen bakım ve onarım işleri tutanakla
tespit edilerek, Rektörlük Makamına rapor edilir.
Tahsis Şartları
Madde 4- Üniversitemiz Spor Tesisleri aşağıdaki hususlar göz
önünde bulundurularak tahsis edilir.
Spor Tesisleri esas itibariyle Üniversitemiz öğrencileri ve
mensuplarının kullanımı içindir. Aynı anda başka Kulüp ve teşkilatların
müracaatı olduğunda öncelik hakkı Üniversite lehine kullanılır.
- Spor Tesislerinden, alınacak ücretler karşılığında, Bir gün
önceden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı veznesinden mutlaka
makbuz tanzim edilerek rezerve yapılır.. Alınan Ücretler Üniversitemiz
Bütçesine gelir kaydedilir.
- Alınan ücretler rezervasyon iptali halinde iade edilmez. Ancak
en az bir gün öncesinden bildirilmek şartıyla başka bir güne ertelenir.
- Tesisler spor faaliyetleri dışında bir hizmet için tahsis
edilemez.
- Spor tesislerine uygun spor giysisi ve uygun spor ayakkabısı
ile girilir. Bu kurallara uymayanlar görevliler tarafından dışarı çıkarılır.
- Kişiler ve ekipler spor tesislerinden en fazla 90 dakika
yararlanabilirler. Sırada bekleyenler yoksa, süre 30 dakika daha
uzatılabilir.
BİRİMLER YÖNERGELER
SPOR TESİSLERİ YÖNETİM VE KULLANMA YÖNERGESİ 130IV -
- Halı Sahada müsabaka yapacak ekipler en fazla altışar kişiden
oluşur.
- Tesislerden yararlanmak için en az 24 saat önceden
rezervasyon yaptırılır.
Ücret Tarifesi
Madde 5- Tesislerden halı saha, basketbol, voleybol ve tenis
kortu ve aletli jimnastik salonu (fitness) ücretlidir. Buraların ücreti
gündüz ve gece tahsisleri için ayrı ayrı belirlenir. Uygulanan ücretler
Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatları ve maliyetler göz önünde
bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.
Spor Tesisi ücretleri KSÜ Web sitesi yolu ile İlan Panolarına
asılarak öğrenci ve personele duyurulur.
Son Hükümler
Madde 6- Tesislerde olay çıkaranlar, genel ahlak kurallarına
aykırı davranışlarda bulunanlar tesislere bilerek zarar verenler, bir daha
tesislerden istifade edemezler, vermiş oldukları zarar kendilerinden tahsil
edilir ve hakkında disiplin cezası uygulanır.
Tesislerde yapılacak; okul içi eleme müsabakaları, spor şölenleri
gibi organizasyonlarda SKS Daire Başkanlığı görevli bir doktor
bulunduru

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı