KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

KONUKEVİ İŞLETME YÖNERGESİ-28.02.2024

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KONUKEVİ İŞLETME YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Konukevi
İşletmesinin çalışma esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi
Uygulama Yönetmeliği uyarınca işletilen Konukevi Yönerge hükümleri, Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Konukevi Lokanta ve İkram
Hizmetleri Bölümü öğrenci ve öğretim elemanlarının uygulama dersleri ile yönetim, muhasebe,
personel, Konukevi hizmetleri ve eğitim ile ilgili esaslarını kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47 (a), 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 191 inci maddesi ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim
Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 inci maddesi,
Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Gerçekleştirme görevlisi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı Gerçekleştirme Görevlisini,
b) Harcama yetkilisi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanını,
c) Konukevi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Konukevini,
ç) Konukevi çalışanları: Konukevinde çalışan ön büro (resepsiyon), yiyecek ve içecek (mutfak
ve restoran), kat hizmetleri ve çamaşırhane personelini,
d) Konukevi Müdürü: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığınca Konukevinde görevlendirilecek Şube Müdürünü,
e) Muhasebe esasları: Bu Yönergedeki muhasebe ile ilgili tüm tanımlar, Maliye Bakanlığı
tarafından konuya ilişkin muhasebe sistemleri ile ilgili yapılan mevzuat hükümlerini,
f) Öğrenci: Stajyer, çalışan veya uygulama yapan öğrenciyi,
g) Öğretim elemanı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Elemanlarını,
ğ) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,
h) Rektör yardımcısı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığından sorumlu Rektör Yardımcısını,
ı) Tesis sorumlusu: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığınca Konukevinde görevlendirilecek Konukevi Tesis Sorumlusunu,
i) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,
j) Yönetim Kurulu: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
2
İKİNCİ BÖLÜM
İşletme Unvanı, Faaliyet Alanı, Organlar ve Görevleri
İşletmenin unvanı
Madde 5 – (1) Konukevinin unvanı “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Konukevi” dir.
Her türlü iç ve dış yazışmalarda ana başlık olarak bu unvan kullanılır.
Konukevi faaliyet alanı
Madde 6 – (1) Konukevi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda yürütülen meslek dersleri
kapsamında eğitim-öğretim ve uygulama amacına yönelik olarak konaklama ve yiyecek-içecek
hizmetleri ile düğün, nişan, kına gecesi vb. faaliyetlerde bulunur.
Organlar ve görevleri
Madde 7 – (1) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Konukevi aşağıdaki kişi ve
organlardan oluşur;
a) Konukevi Müdürü: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Konukevi Müdürü Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanının teklifi ve Rektörün onayı ile görevlendirilecek Şube
Müdürüdür.
b) Konukevi Müdürünün görevleri: Konukevinde görevlendirilen Şube Müdürü Konukevi
işletmesinden birinci derecede sorumlu olup daire Başkanının vereceği işler ile Muhasebe
Yetkilisi Mutemetliği görevini de yürütür.
c) Tesis Sorumlusu ve görevleri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Konukevi Tesis
Sorumlusu Yönerge uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca görevlendirilecek kişi
Tesis Sorumlusudur. Görevleri ise Sağlık Kültür ve Spor daire Başkanlığınca hazırlanacak
talimatname ile belirlenir.
ç) Konukevi çalışanları görev talimatları: Konukevinde çalışan personel, ön büro
(resepsiyon), yiyecek ve içecek (mutfak ve restoran), kat hizmetleri ve çamaşırhane olmak
üzere dört ana bölümde hizmet verir. Anılan personel ile tesiste staj yapacak öğrencilerin görev,
sorumluluk ve çalışma düzenleri Sağlık Kültür ve Spor daire Başkanlığınca hazırlanacak
talimatname ile belirlenir.
Çalışma saatleri
Madde 8 - (1) Kamu personeli niteliğinde istihdam edilen personelin haftalık çalışma süresi 40
saattir. Bu süre, işin yoğunluğuna göre belirlenecek olan haftanın iki günü tatil olmak üzere
düzenlenir.
(2) İstihdam edilen diğer personelin (işçi statüsünde olan veya sözleşmeli olarak çalıştırılan
personelin) haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir. Bu süre, iş yoğunluğuna göre belirlenecek
olan haftanın bir günü tatil olmak üzere düzenlenir.
(3) Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi, mevsimin hizmet
özelliklerine göre yönetim kurulu kararı ile düzenlenir.
3
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tesislerden Faydalanma, Tesislere Giriş ve Emniyet
Madde 9 – (1) Konukevinden yararlanmada öncelik sırası:
a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi birimlerince düzenlenen bilimsel, kültürel ve
sosyal etkinliklere katılımcı olarak davet edilenler,
b) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademik ve idari personeli ve konukları,
c) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin ilişkili olduğu kamu kuruluşlarının üst düzey
yöneticileri,
ç) Diğer üniversitelerin akademik ve idari personeli ve konukları,
d) Yurt dışından gelen konuklar,
e) Diğer kamu kuruluşlarının görevlileri ve konukları,
f) Rektör, Üniversite Yönetim Kurulu ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yönetim
Kurulunun uygun gördüğü kişi veya kurumlar,
g) Diğer konuklar kurallar dahilinde tesislerden yararlanabilirler.
(2) Konukların kalış süreleri 15 (on beş) günden fazla olamaz. Bu süreden fazla kalışlar Tesis
Sorumlusunun teklifi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yönetim Kurulunun iznine
tabidir.
(3) Konukevinden yararlanma ücreti ile ilgili hususlar:
a) Konukevinden yararlanma ücret karşılığında olup, Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesinde düzenlenen bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere katılımcı olarak davet
edilenlerden indirimli ücret alınması, ancak Rektörlük Makamının yazılı onayı ile olur.
b) Konuklar, konaklama ücretini, kalacakları süre hesap edilerek Konukevine girişte kredi kartı
ile veya peşin olarak öder.
c) Konukevi fiyat tarifesinde bulunan KSÜ Personel fiyatları ancak personelin kendisinin
Konukevinde konaklaması durumunda geçerlidir.
ç) KSÜ personelinin bir başkası için yaptırdığı rezervasyonlarda KSÜ personel fiyatları
uygulanmaz.
(4) Konukevinde konaklayanların uymak zorunda oldukları hususlar aşağıda sıralanmıştır.
a) Konukevi kabul için başvurulduğunda gerekli kimlik belgesini (kimlik belgesi yerine
geçecek belgeler) yanında bulundurmak.
b) Konukevinde kalacakları süreyi yöneticiye/personele bildirmek.
c) İzin verilen sürenin sonunda herhangi bir uyarıya gerek kalmadan tesisten ayrılmak.
ç) Konukevinde kalan diğer kişileri her ne şekilde olursa olsun rahatsız etmemek, örf ve adetler
ile görgü kurallarına aykırı davranışta bulunmamak.
d) Görevli personel ile tartışmamak ve görevlerine müdahale etmemek.
e) Temizlik kurallarına uymak, ortamın huzurunu bozacak hareketlerden kaçınmak.
f) Konukevi için uygulanan güvenlik talimatlarına uymak.
g) Demirbaş eşyayı özenle kullanmak (dayanıklı taşınırlar ve makine- teçhizat).
ğ) Demirbaş eşyalara herhangi bir zarar verilmesi durumunda zararı tazmin etmek.
h) Konukevinden ayrılacakları tarihte saat 12.00’ye kadar odayı boşaltmak.
Madde 10 – (1) Konukevinde nişan, düğün, kokteyl, sünnet düğünü, seminer çalışmaları ve
özel davetler için izin verilmeye ve belirlenen çeşitli menüler üzerinden anlaşma yapmaya
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde
Konukevi Müdürü yetkilidir.
4
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Esasları
Madde 11 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47 (a) maddesi, Maliye Bakanlığı’nca
yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe
Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller Hakkında” yönetmelik hükümlerine uygun olarak
yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Satış Fiyatları ile İhtiyaçların Tespiti ve Temin Esasları
Madde 12 – (1) Satış Fiyatları: Konukevinde satışa sunulan tüm hizmet bedelleri Sağlık Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı Yönetim Kurulunun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilerek kabul edilir ve uygulamaya konulur.
(2) İhtiyaçların Tespiti Konukevinin sahip olduğu ihtiyaçlarının belirlenmesi:
a) Taşınırların yenilenmesi, bina ve tesisin büyük onarım ve tadilatı gibi ihtiyaçlar, Tesis
Sorumlusunun önerisi Konukevi Şube Müdürünün teklifi ve Sağlık Kültür ve Spor daire
Başkanının kararı ile planlanır ve yerine getirilir.
b) Hizmet sunumunda ihtiyaç duyulacak her türlü girdi, Konukevi Müdürü tarafından
yetkilendirilen Tesis Sorumlusu tarafından tespit edilerek, satın alma ve muayene usul ve
esaslarına göre temin edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Satın Alma ve Muayene Esasları ile İlgili Belgeler
Madde 13 – (1) Alımlar, 4734 Sayılı İhale Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ikincil
mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Ödemeler kural olarak, banka aracılığıyla yapılır.
(2) Konukevi Piyasa Araştırma Komisyonu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından
oluşturulan, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Komisyondaki kişilerin görevi, Konukevinde
alınacaklar her türlü mal ve hizmetin istenilen özelliklerine bağlı olarak ilgili mevzuatlara
uygun biçimde piyasada fiyatlarının araştırılmasını ve en uygun satıcıların ve ürün fiyatlarının
belirlenmesini sağlamaktır.
(3) Muayene ve kabul işlemleri:
a) Konukevinde muayene komisyonu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından
oluşturulan, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
b) Muayeneyi yapan kişilerin görevi, Konukevi varlıkları içerisinde yer alacak her türlü
malzemenin muayenesini standarda uygunluk, kaliteli olma, kullanıma uygunluk, sağlık ve
hijyen esaslarına uygunluğu bakımından kontrolünü yapmaktır.
c) Teslim alma işlemi, muayene komisyonunun, alınan malzemelerin muayenelerinin
kabulünün onaylanması sonucunda gerçekleşir. Muayenede uygun görülen mallar sayılarak,
tartılarak ve ölçülerek ambar veya depo sorumlusuna teslim edilir.
5
(4) Konukevinin taşınır işlemleri, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun
44’ üncü maddesine istinaden çıkarılan “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda
gerçekleştirilecektir.
(5) Konukevinin tüm işleyişinden ve ihtiyaç duyulacak belgelerin tamamının mevzuat
esaslarına uygun olarak zamanında ve eksiksiz bastırılmasından Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanı, söz konusu belgelerin kullanılmasından, kayıtların tutulmasından, kontrolünden ve
arşivlenmesinden Konukevinde görevlendirilecek Şube Müdürü sorumludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sır saklama mecburiyeti
Madde 14 – (1) Konukevinde görev yapan her kademedeki personel görevleri esnasında
öğrendikleri tüm bilgileri kanuni merciler ve yetkili kişiler hariç başkaları ile paylaşamazlar.
Disiplin hükümleri
Madde 15 – (1) Disiplin İşlemlerine ilişkin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin
Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller ve tereddütlerin giderilmesi
Madde 16 - (1) Bu Yönergede belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürütme
Madde 17 – (1) Bu Yönerge hükümleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü
tarafından yürütülür.
Kaldırılan hükümler
Madde 18 – (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Senatosunun 10 Ağustos 2016/22 kararı ile kabul edilmiş olan “Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi “Uygulama Oteli İşletme Yönergesi” yürürlükten kalkar.
Yürürlük
Madde 19 – (1) Bu Yönerge, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunca kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı